Neem contact met ons op info@hk-green.sk

Privacy

1.1. De contractpartijen zijn overeengekomen dat de koper, indien hij een natuurlijk persoon is, verplicht is zijn voor- en achternaam, woonplaats, inclusief postcode, telefoonnummer en e-mailadres aan de verkoper mee te delen.

1.2. Koper resp. de betrokkene (hierna te noemen de "koper" of "de betrokkene") verstrekt vrijwillig persoonsgegevens aan de verkoper om zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst na te komen en verdere communicatie met hem. Zonder hun voorziening kan de verkoper het contract met de koper niet naar behoren uitvoeren en zal het daarom niet mogelijk zijn om het met de koper te sluiten. Het doel van de verwerking van deze persoonlijke gegevens is het afgeven van een belastingdocument, precontractuele relaties, kopersidentificatie, orderbevestiging per telefoon of e-mail, levering van goederen, registratie op de online winkel hk-green.sk, implementatie van marketingactiviteiten , informatie over nieuws en speciale aanbiedingen.

1.3. De verkoper verwerkt de persoonsgegevens van de betrokken personen voor marketingdoeleinden op basis van hun verzoek of. toestemming van de betrokkene in overeenstemming met wet nr. Nee. 18/2018 Coll. NR SR. De betrokkene geeft zijn/haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor dit doel bij het bestellen van goederen via de hk-green.sk online winkel, bij het registreren op de hk-green.sk online winkel of op een andere geschikte manier. De betrokken persoon stemt ermee in door het juiste vakje aan te vinken voordat de bestelling wordt verzonden of wanneer hij zich registreert in de online winkel hk-green.sk, dat de verkoper zijn persoonlijke gegevens verwerkt en opslaat in het bereik van naam, achternaam, e-mailadres in het adres van de verkoper activiteiten met betrekking tot het verzenden van informatie over nieuws en aandelenaanbiedingen en verwerkt deze in haar Marketing informatiesysteem. De Koper verleent de Verkoper deze toestemming voor een bepaalde periode totdat het doel van de verwerking van de persoonsgegevens van de Koper is bereikt.

1.4. Door de bestelling naar de verkoper te sturen, verklaart de koper eerlijk dat hij toestemming geeft in overeenstemming met Art. § 11 par. 1 van Wet nr. 122/2013 Verzameling over de bescherming van persoonlijke gegevens, zoals gewijzigd (hierna "ZnOOÚ" genoemd), zodat de verkoper zijn persoonlijke gegevens verwerkt en opslaat in de mate die is gespecificeerd in punt 1.1. voor de doeleinden uiteengezet in punt 1.2. De verkoper verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van de koper te behandelen en te verwijderen in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften van de Slowaakse Republiek. Nadat het doel van de verwerking is bereikt, zorgt de verkoper onmiddellijk voor de vereffening van de persoonlijke gegevens van de koper in overeenstemming met art. § 17 par. 1 ZnOOÚ. De koper kan de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde schriftelijk intrekken. De toestemming vervalt binnen 1 maand vanaf de levering van de intrekking van de toestemming door de koper aan de verkoper.

1.5. De koper heeft het recht en de mogelijkheid om persoonlijke gegevens direct bij te werken in de online modus op de website van de online winkel, in het klantengedeelte, onmiddellijk na het inloggen.

1.6. De verkoper verklaart dat in overeenstemming met art. § 6 par. 2 letters c) ZnOOÚ verzamelt uitsluitend persoonsgegevens voor het in punt 1.2 genoemde doel. deze algemene voorwaarden.

1.7. De verkoper verklaart dat in overeenstemming met art. § 6 par. 2 letters e) ZnOOÚ draagt er zorg voor dat persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt en gebruikt op een wijze die past bij het doel waarvoor ze zijn verzameld.

1.8. De verkoper verklaart dat in overeenstemming met de bepalingen van § 6 par. 2 letters i) ZnOOÚ zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de goede zeden en zal handelen op een manier die ZnOOÚ of andere algemeen bindende wettelijke voorschriften niet tegenspreekt of omzeilt.

1.9. De koper heeft het recht om op schriftelijk verzoek van de verkoper te vragen

 • bevestiging van het al dan niet verwerken van persoonsgegevens over hem
 • in een algemeen begrijpelijke vorm, informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het informatiesysteem voor zover:

a) identificatiegegevens van de verkoper en de vertegenwoordiger van de verkoper, indien aangewezen,

(b) de identiteit van de tussenpersoon; dit geldt niet als de verkoper niet handelt in overeenstemming met § 8 ZnOOÚ bij het verkrijgen van persoonlijke gegevens,

c) het doel van de verwerking van persoonsgegevens,

d) een lijst met persoonlijke gegevens of de reikwijdte van persoonlijke gegevens volgens § 10 par. 4, eerste zin ZnOOÚ a

(e) aanvullende informatie die, gelet op alle omstandigheden en voorwaarden van de verwerking van persoonsgegevens, nodig is voor de koper om zijn rechten en wettelijk beschermde belangen te waarborgen, met name: - instructie over vrijwilligheid of verplichting om de gevraagde persoonlijke gegevens; als de verkoper de persoonlijke gegevens van de koper verkrijgt op basis van toestemming van de koper overeenkomstig § 11 ZnOOÚ, zal hij ook de geldigheidsduur van de toestemming meedelen en als de verplichting van de koper om persoonlijke gegevens te verstrekken voortvloeit uit een direct afdwingbare juridisch bindende handeling van de Europese Unie, een internationale overeenkomst waaraan de Slowaakse Republiek is gebonden of, de verkoper stelt de koper in kennis van de rechtsgrond die hem deze verplichting oplegt en stelt hem op de hoogte van de gevolgen van de weigering om persoonsgegevens te verstrekken,

 • kring van ontvangers, indien voorzien of voor de hand liggend is dat persoonsgegevens aan hen ter beschikking zullen worden gesteld
 • derden indien voorzien of voor de hand liggend is dat aan hen persoonsgegevens worden verstrekt
 • vorm van openbaarmaking indien persoonsgegevens openbaar moeten worden gemaakt
 • derde land waar de doorgifte van persoonsgegevens naar die landen wordt overwogen of waarschijnlijk zal plaatsvinden

1.10. Bij het uitbrengen van een beschikking op grond van paragraaf 1.14. de koper heeft het recht kennis te nemen van de procedure van verwerking en evaluatie van bewerkingen:

 1. in een algemeen begrijpelijke vorm, nauwkeurige informatie over de bron waaruit hij zijn persoonsgegevens voor verwerking heeft verkregen
 2. een lijst van haar persoonsgegevens die het onderwerp zijn van de verwerking in een algemeen begrijpelijke vorm
 3. correctie of verwijdering van uw onjuiste, onvolledige of verouderde persoonsgegevens die het onderwerp zijn van verwerking
 4. vernietiging van haar persoonsgegevens waarvan het doel van de verwerking is beëindigd; als officiële documenten met persoonsgegevens worden verwerkt, kan zij om teruggave vragen
 5. liquidatie van haar persoonlijke gegevens, die het onderwerp zijn van verwerking, als er sprake is van een overtreding van de wet
 6. blokkering van haar persoonsgegevens als gevolg van de intrekking van de toestemming vóór het verstrijken van de geldigheid ervan, als de verkoper persoonsgegevens verwerkt op basis van de toestemming van de koper

1.11. Het recht van de koper volgens punt 1.10. de punten 3 en 4 kunnen alleen worden beperkt als een dergelijke beperking voortvloeit uit een bijzondere wet of de toepassing ervan de bescherming van de koper zou schenden, of de rechten en vrijheden van anderen zou schenden.

1.12. De koper heeft het recht om bezwaar te maken bij de verkoper op basis van een gratis schriftelijk verzoek

 1. verwerking van haar persoonsgegevens waarvan zij aanneemt dat deze worden of zullen worden verwerkt voor direct marketing zonder haar toestemming, en verzoeken om vernietiging ervan
 2. het gebruik van de titel, naam, achternaam en adres van de koper voor direct marketing in het postsysteem, of het verstrekken van de titel, naam, achternaam en adres van de koper voor doeleinden van direct marketing.

1.13. De koper heeft, op basis van een schriftelijk verzoek of persoonlijk, als de zaak niet kan worden uitgesteld, te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens tegen de verwerking van persoonsgegevens in gevallen overeenkomstig § 10 para. 3 letters a), e), f) of g) ZnOOÚ door legitieme redenen te uiten of door bewijs te leveren van ongeoorloofde inmenging in zijn rechten en wettelijk beschermde belangen, die in een specifiek geval worden of kunnen worden geschaad door een dergelijke verwerking van persoonsgegevens; indien dit om juridische redenen niet wordt verhinderd en het bezwaar van de koper gegrond is, is de verkoper verplicht de persoonsgegevens waartegen de koper bezwaar heeft gemaakt, onverwijld te blokkeren en te vernietigen zodra de omstandigheden dit toelaten.

1.14. Indien de zaak niet kan worden uitgesteld, heeft de koper op schriftelijk verzoek of persoonlijk het recht om te allen tijde bezwaar te maken bij de verkoper en zich niet te onderwerpen aan de beslissing van de verkoper, die rechtsgevolgen of aanzienlijke gevolgen zou hebben, indien een dergelijke beslissing wordt genomen. uitsluitend verstrekt op basis van geautomatiseerde verwerking van zijn persoonsgegevens. De koper heeft het recht om de verkoper te verzoeken de genomen beslissing te herzien op een andere wijze dan de geautomatiseerde vorm van verwerking, terwijl de verkoper verplicht is om aan het verzoek van de koper te voldoen, zodat de beslissende rol bij de herziening van de beslissing een bevoegde persoon; de verkoper informeert de koper over de onderzoeksmethode en het resultaat van de bevinding binnen de termijn volgens punt 1.21. De koper heeft dit recht niet alleen indien voorzien door een bijzondere wet, die voorziet in maatregelen om de legitieme belangen van de koper te beschermen, of als de verkoper in precontractuele relaties of tijdens het bestaan van contractuele relaties een beslissing heeft genomen om te voldoen aan op verzoek van de koper, of indien de verkoper de overeenkomst heeft gesloten andere passende maatregelen heeft genomen om de gerechtvaardigde belangen van de koper te vrijwaren.

1.15. Als de koper zijn recht uitoefent:

 1. schriftelijk en uit de inhoud van haar aanvraag volgt dat hij zijn recht uitoefent, wordt de aanvraag geacht te zijn ingediend krachtens deze wet; het per e-mail ingediende verzoek of de koper uiterlijk drie dagen na de datum van verzending schriftelijk zal leveren
 2. persoonlijk mondeling in de notulen, waaruit moet blijken wie van het recht gebruik heeft gemaakt, wat hij eist en wanneer en wie de akte heeft gemaakt, zijn handtekening en de handtekening van de koper; de verkoper is verplicht een kopie van de akte aan de koper te overhandigen
 3. met een tussenpersoon op grond van punt 1 of 2 van dit lid, is deze verplicht om dit verzoek of deze registratie onverwijld bij de verkoper in te dienen.

1.16. Indien de koper vermoedt dat zijn persoonsgegevens onterecht worden verwerkt, kan hij een voorstel indienen bij het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens van de Slowaakse Republiek om een procedure inzake de bescherming van persoonsgegevens in te leiden.

1.17. Indien de Koper niet over volledige rechtsbevoegdheid beschikt, kunnen zijn rechten worden uitgeoefend door een wettelijke vertegenwoordiger.

1.18. Indien de koper niet in leven is, kunnen haar rechten onder deze wet worden uitgeoefend door een naaste.

1.19. Verzoek van de koper volgens punt 1.9., 1.10. 1 /, 3 / tot 6, en punt 1.12. naar 1.14. gratis uitgerust door de verkoper.

1.20. Verzoek van de koper volgens punt 1.10. 2 / wordt door de verkoper gratis verstrekt, behoudens betaling voor een bedrag dat het bedrag van de opzettelijk gemaakte materiële kosten in verband met het maken van kopieën, het verstrekken van technische media en het verzenden van informatie aan de koper niet mag overschrijden, tenzij een bijzondere wet anders bepaalt .

1.21. Verkoper is verplicht het verzoek van Koper schriftelijk in overeenstemming met paragraaf 1.19 in behandeling te nemen. en 1.20. uiterlijk 30 dagen na de datum van ontvangst van het verzoek.

1.22. Beperking van de rechten van de koper op grond van artikel 1.11. de verkoper stelt de koper en het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens van de Slowaakse Republiek onverwijld schriftelijk op de hoogte.

1.23. De verkoper verklaart dat in overeenstemming met art. § 15 par. 1 letter b) ZnOOÚ verwerkt de persoonsgegevens van de koper voor de doeleinden vermeld in punt 1.2. deze voorwaarden via de volgende tussenpersonen: PIANETA sro, DPD sro, TOPTRANS EU as

 1. Na het verzenden van de bestelling of registratie kan de koper rapporten ontvangen over aanbiedingen van goederen, promoties en diensten van de verkoper. De klant kan de verzending op elk moment annuleren nadat hij zich heeft aangemeld bij het klantencentrum in de sectie "Mijn account" en de subsectie "Mijn nieuwsbrief".
 2. Door het vakje aan te vinken alvorens de bestelling te verzenden, geeft de koper aan kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden, de inhoud ervan volledig te hebben begrepen en ermee in te stemmen.
 3. De verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene inkoopvoorwaarden te wijzigen. Aan de verplichting om de wijziging van algemene inkoopvoorwaarden schriftelijk door te geven wordt voldaan door deze op de website https://hk-green.cz te plaatsen.
 4. De relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, Wet nr. 22/2004 Verzameling over elektronische handel en over de wijziging van wet nr. 128/2002 Verzameling Over staatscontrole van de interne markt op het gebied van consumentenbescherming en over de wijziging van bepaalde wetten zoals gewijzigd bij Wet nr. 284/2002 Coll., Zoals gewijzigd, en Wet nr. 102/2014 Verzameling over consumentenbescherming bij verkoop op afstand.
 5. Alle prijzen in Bitcoin zijn omgerekend van de prijs in Euro's volgens de Bitcoin Best Bid (BBB)-wisselkoers die door onze BitPay-partner wordt verstrekt. Alle Bitcoin-transacties gaan vergezeld van een factuur die 15 minuten geldig is. Als de betaling niet binnen de opgegeven limiet wordt gedaan, is het noodzakelijk om een ​​nieuwe factuur aan te maken. Geannuleerde bestellingen: Geannuleerde bestellingen kunnen in aanmerking komen voor restitutie van euro's. De terugbetaling zal worden uitgevoerd in het volledige bedrag van de waarde van de bestelling in euro op de bankrekening volgens het verzoek van de koper. Geretourneerde bestellingen: Geretourneerde bestellingen hebben recht op restitutie van geld in euro's op een bankrekening zoals vereist door de koper. Betalingsafwijkingen: als een van de volgende Bitcoin-betalingssituaties zich voordoet, zal onze klantenondersteuning proberen contact met u op te nemen om de situatie op te lossen. Te veel betaalde bestelling: de te veel betaalde bestelling wordt geaccepteerd en alle bedragen boven het vereiste bedrag worden teruggestort aan de koper. Onvoldoende betaalde bestelling: De bestelling wordt geannuleerd en de betaling wordt teruggestort aan de koper. Te late betaling: De bestelling wordt geannuleerd en de betaling wordt teruggestort aan de koper. In het geval dat noch Lucullus sro, noch BitPay de legitimiteit van de Bitcoin-transactie kan verifiëren, wordt de bestelling geannuleerd.
 6. Deze algemene voorwaarden treden in werking jegens de koper door het sluiten van een koopovereenkomst

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij van u?

 1. Om aan uw eisen, wensen te kunnen voldoen en dus ook volgens uw ideeën en verwachtingen te kunnen voldoen, hebben wij daarom uw persoonsgegevens nodig. Vervolgens gebruiken we de verzamelde gegevens om de best mogelijke relatie tussen u en ons bedrijf Lucullus sro te ondersteunen en te verdiepen. Om ervoor te zorgen dat we onze bedoeling zo goed mogelijk kunnen vervullen, hebben we uw toestemming nodig voor de verwerking van persoonlijke gegevens.
 2. De manier waarop we deze informatie van u proberen te verkrijgen, is bij het plaatsen van een bestelling op onze website. U wordt automatisch geregistreerd in ons systeem. Wij beschikken over uw naam, achternaam, factuur- en afleveradres, telefoon- en e-mailcontact. Het bedrijf Lucullus sro volgt de geldende wetgeving en algemene bedrijfsvoorwaarden gedurende het hele proces.

Waarom hebben we deze gegevens van u nodig?

 1. Persoonsgegevens worden voornamelijk gebruikt voor de elektronische verwerking van uw bestelling, voor de correcte levering van goederen uit uw bestelling, alsook voor de ontvangst, afwikkeling van betalingen die wij van u ontvangen en, last but not least, voor de communicatie met u over uw volgorde. Deze taken vormen een zeer essentieel en onlosmakelijk onderdeel van ons werk.
 2. Voor de marketingdoeleinden van ons bedrijf Lucullus sro worden uw persoonlijke gegevens ook gebruikt, evenals voor het maken van verschillende statistieken, die echter alleen voor interne doeleinden van ons bedrijf worden opgesteld. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, met uitzondering van onderaannemers en tussenpersonen, maar alleen die gegevens die bijdragen aan de noodzakelijke en succesvolle uitvoering van uw bestelling en de nalevering daarvan. Lucullus sro zet zich hiervoor in.

Hoe uw persoonlijke gegevens wijzigen, bijwerken, verwijderen?

 1. Onze klanten kunnen hun persoonlijke gegevens op elk moment wijzigen nadat ze zijn ingelogd op hun account, of in de vorm van een schriftelijk verzoek, dat naar ons e-mailadres info@hk-green.cz moet worden gestuurd. Na deze operatie worden uw persoonlijke gegevens vervolgens verwijderd uit de database van het bedrijf Lucullus sro, dat ze niet langer zal verwerken.
 2. Indien u geen nieuwsbrief van ons bedrijf Lucullus sro meer per e-mail wenst te ontvangen, kunt u zich kosteloos afmelden door onderaan de nieuwsbrief op "uitschrijven" te klikken.

Wat zijn cookies en wat beteken deze voor ons?

 1. ookie is een kort tekstbestand dat door een bezochte webpagina naar de browser wordt gestuurd. Het bedrijf Lucullus sro gebruikt deze zogenaamde Cookies om uw bezoek aan onze website https://hk-green.cz te verbeteren en te vereenvoudigen. Ze worden niet door ons bedrijf gebruikt om uw persoonlijke gegevens op te slaan, en we delen ze ook niet met derden.
 2. Met behulp van cookies verkrijgen we gegevens zoals het aantal bezoeken aan onze site, het totale aantal klanten, zodat we erachter komen wat voor soort goederen u op internet koopt en zodat we u uw product met een korting kunnen aanbieden prijs, bijv Een nieuwsbrief gebruiken.
 3. Voor online winkelen moeten cookies zijn ingeschakeld in uw browser.